Mạng bán tour & dịch vụ trực tuyến hàng đầu việt nam

Tour theo vùng miền

Quy chế hoạt động

Cơ cấu tổ chức

 Công Ty Du lịch hoạt động theo cơ chế một thủ trưởng, mỗi cá nhân chỉ báo cáo và nhận chỉ thị của thủ trưởng trực tiếp, khung báo cáo hoặc nhận chỉ thị vượt cấp.

 Chức năng

 Ban Giám Đốc định hướng và phối hợp hoạt động của các đơn vị nghiệp vụ.

 • Các phòng nghiệp vụ thực hiện cỏc hoạt động nghiệp vụ theo định hướng của Ban Giám đốc.

 Quyền hạn

 Ban Giám đốc ra quyết định đối với kế hoạch dài hạn do các phòng nghiệp xây dựng. Kế hoạch dài hạn là kế hoạch 6 tháng, 1 năm hoặc lâu hơn, có đầu tư lớn và lâu dài, cần thời gian dài để thu hồi khoản đầu tư, mục đích là đem lại lợi ích dài lâu.

 • Ban Giám đốc ra quyết định đối với các kế hoạch ngắn hạn do các phòng nghiệp vụ xây dựng dựa trên kế hoạch dài hạn. Kế hoạch ngắn hạn là kế hoạch thời vụ, mức đầu tư ban đầu nhỏ, thời gian thu hồi khoản đầu tư ngắn, tạo điều kiện đem lại các giao dịch nghiệp vụ tức thời.
 • Các phòng nghiệp vụ chủ động ra quyết định trong các giao dịch nghiệp vụ để thực hiện các kế hoạch. Giao dịch nghiệp vụ không có đầu tư ban đầu mà chỉ cú các khoản chi để thực hiện nghiệp vụ, các khoản chi này sẽ được thu hồi ngay lập tức sau khi giao dịch hoàn tất, đem lại lợi ích tức thời về doanh thu và lợi ích uy tín của doanh nghiệp đối với đối tác và khách hàng sau này.

 Trách nhiệm

        Trưởng phòng trực tiếp chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động của Công Ty .

 • CácTrưởng phòng nghiệp vụ chịu trách  nhiệm trước Giám đốc về kết quả thực hiện các kế hoạch đó được giao.
 • Các cá nhân chịu chịu trách nhiệm trước thủ trưởng trực tiếp về kết quả thực hiện các công việc được giao.

 Nhiệm vụ

 1. Giám đốc:
  • Đề ra định hướng phát triển cho VNWIN Tourist để thực hiện mục tiêu của Cty.
  • Trực tiếp điều hành hoạt động chung của cty:
   • Phê duyệt các kế hoạch dài hạn và ngắn hạn.
   • Ký và kiểm soát các bản khái toán, dự toán, quyết toán của các giao dịch.
   • Ký và kiểm soát các hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng dân sự, hợp đồng cung cấp dịch vụ; biên bản thanh lý các hợp đồng dân sự, hợp đồng cung cấp dịch vụ.
   • Ký lệnh công tác đối với CBNV các phòng ban nêu trên.
  • Kiểm soát mọi giao dịch thu chi và tình hình tài chính của toàn Công ty.
  • Kiểm soát mọi hoạt động hành chính nhân sự của Công ty thông qua sự phân công và uỷ quyền đối với Phó Giám đốc Nội chính.
  • Kiểm soát mọi hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ khác thông qua sự phân công và uỷ quyền đối với Phó Giám đốc Thường trực.

 Phó Giám đốc Thường trực:

  • Kiểm soát hoạt động của PhòngTài chính – Kế toán
  • Kiểm soát hoạt động của Phòng Dịch vụ VIP, In bound, Phòng Du lịch Nội địa, Phòng Du lịch Nước ngoài, phòng sự kiện:
   • Phê duyệt các kế hoạch dài hạn và ngắn hạn.
   • Ký và kiểm soát các bản khái toán, dự toán, quyết toán
   • Thừa ủy quyền của Giám đốc ký và kiểm soát các hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng dân sự, hợp đồng cung cấp dịch vụ; biên bản thanh lý các hợp đồng dân sự, hợp đồng cung cấp dịch vụ.
   • Ký lệnh công tác đối với CBNV các phòng ban trên.
  • Báo cáo cho Giám đốc tình hình hoạt động của các phòng nghiệp vụ trên.

 Phó Giám đốc Nội chính:

  • Kiểm soát việc thực hiện nội quy, quy chế, quy trình đối với mọi bộ phận, cá nhân trong Công ty, lập NC để ghi nhận và thực hiện các biện pháp phòng ngừa hoặc loại trừ những điều không phù hợp.
  • Thực hiện công tác văn thể mỹ, khen thưởng, kỷ luật, chăm lo đời sống đối với cỏc CBNV và gia đình.
  • Thừa uỷ quyền của Giám đốc tham dự các cuộc họp với Công ty và các cơ quan ban ngành.
  • Thống kê, theo dõi, bảo trì, sửa chữa, bảo quản mọi tài sản trang thiết bị của Công ty, bảo đảm các tài sản trang thiết bị đó luôn trong tình trạng hoạt động tốt.

 Trưởng phòng Tài chính – Kế toán:

  • Xây dựng kế hoạch tài chính cho Công ty.
  • Hỗ trợ Giám đốc kiểm soát hoạt động thu chi và tình hình tài chính của Công ty.
  • Lập các báo cáo nghiệp vụ đối với Ban Giám đốc và các cơ quan quản lý.

 Trưởng phòng nghiệp vụ:

  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đó được Ban Giaqm đốc phê duyệt.
  • Lập danh sách nhà cung cấp dịch vụ, xây dựng và cập nhật các bảng giá dịch vụ.
  • Lập và cập nhật danh sách khách hàng và các đại diện đại lý, đối tác.
  • Xây dựng sản phẩm và các tư liệu thông tin quảng bá sản phẩm.
  • Tìm kiếm khách hàng, chào bán sản phẩm đem lại doanh thu, lợi nhuận, thị phần, thương hiệu.
  • Thực hiện các dịch vụ du lịch, theo dõi, điều chỉnh, xử lý sự cố.
  • Đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, cung ứng giá thành phù hợp sản phẩm.
  • Báo cáo định kỳ cho Ban Giám đốc về tình hình công việc, cập nhật đối tác, dịch vụ, giá cả.
Video Clip
Du Lịch & Diện Chẩn
Đăng ký nhận email
Đăng ký email của bạn để nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi